Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez Cocolog Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modrzejowskiej 27 w Będzinie; 42-500. Portal www.stars-up.pl stanowiący własność Cocolog Sp. z o.o. został przeznaczony do współpracy z rodzicami i dziećmi w celu reklamy oraz promocji wizerunku dziecięcych modeli
  oraz umożliwienia im uczestnictwa w imprezach promocyjnych, różnych formach działalności reklamowej i marketingowej, pokazach castingach, konkursach
  i w innych przedsięwzięciach tego rodzaju.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Stars Up - portal, serwis, katalog branżowy, w szczególności do współpracy
   z Agencjami t.j. z : Agencjami Reklamowymi, Fotografami, Wizażystami, Domami Producenckimi, Reżyserami Castingowymi ,Domami Mediowymi, Wytwórniami Filmowymi, Operatorami Filmowymi, Firmami Eventowymi, Reżyserami Filmowymi, Platformami Internetowymi, Agencjami Hostess, Scenarzystami, Operatorami Telewizyjnymi, Dokumentalistami, Scenografami, Projektantami Mody, Stylistami, Studiami Fryzur, Agencjami Modelek, Agencjami Fotograficznymi, Innymi Firmami Branżowymi, Stacjami Telewizyjnymi, Korporacjami Filmowymi, Charakteryzatorami, Producentami filmowymi, telewizyjnymi i teatralnymi, Producentami Mediów Cyfrowych, Innymi podmiotami profesjonalnymi

  2. Użytkownik indywidualny - osoba fizyczna która zalogowała się na portalu,
   o pełnej zdolności do czynności prawnych i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Użytkownik indywidualny jest uprawniony do założenia więcej niż 1 konta w portalu, z zastrzeżeniem, że Model nie może posiadać więcej niż 1 Konta w portalu

  3. Model – osoba fizyczna podlegająca władzy rodzicielskiej lub prawnej opiece Użytkownika indywidualnego, posiadająca założone przez Użytkownika indywidualnego konto w portalu; Każdy Model nie może posiadać więcej niż 1 Konto w portalu

  4. Konto Użytkownika - pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem oraz zabezpieczona hasłem, dostępna przez Internet, wraz z możliwością korzystania z Usługi

  5. Portfolio - zbiór zdjęć przedstawiający wizerunek i charakterystykę Modela

  6. Portal - internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym www.stars-up.pl, będąca własnością Cocolog Sp. z o.o.

  7. Regulamin – niniejszy regulamin

  8. Agencja – podmiot profesjonalny świadczący usługi branżowe, w tym m.in.: Agencje Reklamowe, Fotografowie, Wizażyści, Domy Producenckie, Reżyserzy Castingowi, Domy Mediowe, Wytwórnie Filmowe, Operatorzy Filmowi, Firmy Eventowe, Reżyserzy Filmowi, Platformy Internetowe, Agencje Hostess, Scenarzyści, Operatorzy Telewizyjni, Dokumentaliści, Scenografowie, Projektanci mody, Styliści, Studia Fryzur, Agencje Modelek, Agencje Fotograficzne, Stacje Telewizyjne, Korporacje Filmowe, Charakteryzatorzy, Producenci filmowi, telewizyjni i teatralni, Producenci Mediów Cyfrowych, etc.

 

 1. Na usługi świadczone przez Cocolog Sp. z o.o. składają się następujące komponenty:

 • portal www.stars-up.pl, na którym umiejscowione są profile modeli oraz konta Agencji współpracujących z usługą;

 • aplikacja mobilna powiązana z profilem modela, umożliwiająca jego bieżącą aktualizację, dostępna na systemy operacyjne: Android, iOS, Windows Phone;

 • aplikacja, pozwalająca na integrację konta portalowego z profilem Użytkownika na portalu facebook.com.

 1. Konto Modela jest prowadzone i zarządzane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, umiejscowione na portalu www.stars-up.pl. Zawiera portfolio modela, informacje dotyczące jego danych osobowych, umiejętności i zainteresowań, podlega bieżącej aktualizacji przez rodziców lub opiekunów oraz może być mobilnie zarządzane. Konto indywidualne występuje w dwóch opcjach:

 • Konto User: nieodpłatne, dostępne dla Użytkowników indywidualnych (rodziców/opiekunów z dziećmi), oferujące podstawowe funkcjonalności;

 • Konto User Premium: konto odpłatne, dedykowane dla Użytkowników indywidualnych (rodziców/opiekunów z dziećmi), oferujące wszystkie funkcjonalności.

 • Konto Agencji: odpłatne, dedykowane dla zarejestrowanych podmiotów profesjonalnych, poszukujących dzieci na potrzeby reklam, filmów, eventów itp.

 1. Konto User oraz Konto User Premium może być zarządzane przez rodziców/opiekunów za pośrednictwem aplikacji mobilnej z poziomu smartfonów i tabletów. Konta te posiadają następujące funkcje bezpłatne:

 • rejestrację profilu dziecięcego – tzn. stworzenie oraz bieżące, automatyczne aktualizowanie portfolio dziecka oraz informacji, dotyczących jego osoby;

 • aplikację mobilną – obejmującą aktualizację profilu za pośrednictwem mobilnych urządzeń, automatyczne publikowanie na profilu dziecka zdjęć zrobionych smartfonem czy tabletem, informowanie Uczestnika o nowo ogłaszanych castingach;

 • możliwość tworzenia filmików (również za pośrednictwem smartfonów oraz innych urządzeń, w tym kamerek internetowych) przedstawiających dziecko, odgrywające scenki w oparciu o publikowane na portalu skrypty;

 • możliwość utworzenia tematycznych fotoksiążek dostępnych na portalu oraz pod dedykowanym linkiem w liczbie trzech, lub za dopłatą w liczbie dziesięciu prezentacji.

 1. Konto User Premium posiada następujące odpłatne funkcje:

 • możliwość organizowania zdalnego castingu online przy udziale Agencji, realizowanego w czasie rzeczywistym za pomocą kamerki internetowej i jednego z dostępnych komunikatorów internetowych;

 • możliwość kształcenia dzieci za pomocą kursów e-learningu, obejmujących profesjonalne zajęcia przygotowane we współpracy z pedagogami, z zakresu poprawnej wymowy, modulacji głosu, dykcji, po których ukończeniu będą przyznawane odznaczenia i certyfikaty widoczne dla Agencji.

 1. Dla klientów profesjonalnych, tzn. agencji reklamowych, oraz studiów fotograficznych i innych podmiotów zainteresowanych dostępem do Portalu, poszukujących dzieci na potrzeby reklam, filmów, eventów itp. przeznaczone są odpłatne Konta typu Agencja, umożliwiające stały dostęp do aktualnej bazy dziecięcych modeli. Ich użytkowanie będzie możliwe jedynie po pozytywnym zweryfikowaniu podmiotu oraz opłaceniu abonamentu. Konta te będą oferowały następujące funkcje:

 • dostęp do skatalogowanych profili modeli dziecięcych wraz z opcją wyszukiwania;

 • możliwość dodawania zawiadomień o planowanych castingach wraz z możliwością wyselekcjonowania adresatów oraz wysyłania grupowych wiadomości dla danego zbioru skategoryzowanych dzieci;

 • możliwość zapraszania wybranych modeli na castingi online, organizowane za pośrednictwem kamery internetowej.

 1. Dostęp do konta możliwy jest w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem portalu www.stars-up.pl po podaniu poprawnej nazwy użytkownika (login) i hasła

  2. za pośrednictwem portalu www.stars-up.pl poprzez zalogowanie się w drodze powiązania konta użytkownika z portalem Facebook.com

  3. za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

 1. Cechą szczególną usług świadczonych przez portal www.stars-up.pl jest zapewnienie stałej aktualizacji profilu małoletnich modeli. Na wskazany przez rodziców adres
  e-mail przesyłane są cotygodniowe przypomnienia o konieczności potwierdzenia danych dziecka. Przypomnienia pojawiają się również po zalogowaniu na konto
  na portalu www.stars-up.pl.

 1. Cocolog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
  w każdej chwili z ważnych powodów, a w szczególności w razie zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących. Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie przez umieszczenie przez Cocolog Sp. z o.o. na stronie głównej Portalu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Portalu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 1. Dokonując rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na panel administracyjny i zdjęć Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych modela zgodnie
  z Polityką Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług Drogą Elektroniczną z późn. zmianami.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w tym adresu elektronicznego przez Cocolog Sp. z o.o. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzebę polepszania jakości usług świadczonych przez Cocolog Sp. z o.o.

 1. Cocolog Sp. z o.o. ma prawo zablokować, bądź usunąć zgłoszenie oraz zdjęcie Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia w sytuacji gdy przedstawia ono: rozmyślnie zakrytą nagość, treści pornograficzne, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, miejsca intymne, bądź propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe, naruszające prawo do prywatności, prawo autorskie czy obrazy stworzone przy pomocy programów graficznych. W powyższych przypadkach Cocolog Sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania konta Użytkownika, jak również całkowitego jego usunięcia.

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Panelu Administracyjnym oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki oraz sprzeczne z obowiązującym prawem. W przypadku publikacji sprzecznych z powyższymi zasadami Cocolog Sp. z o.o. jest uprawniona do ich usunięcia, zablokowania konta Użytkownika, jak również całkowitego jego usunięcia.

 1. Cocolog Sp. z o.o. nie gwarantuje osobistego, możliwego do osiągnięcia przez Modela, sukcesu artystycznego czy medialnego, gdyż jest on zależny od cech osobistych, zdolności i umiejętności, a także od zapotrzebowania na reklamowym i medialnym rynku pracy.

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika polegająca na:

 • podaniu swoich danych osobowych na dostępnym na Portalu formularzu;

 • akceptacji niniejszego Regulaminu.

 1. W ramach procesu rejestracji Konta Użytkownik podaje informacje zgodne
  z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.stars-up.pl.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych
  o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Cocolog Sp. z o.o., która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi.

 1. Użytkownik stosuje, korzystając z portalu, otrzymany w wyniku rejestracji swój login (nazwa użytkownika przypisana do konta).

 1. Użytkownik jest uprawniony do modyfikacji oraz uzupełnienia Treści zamieszczonych w Portalu za pośrednictwem swojego Konta.

 1. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami do Portalu www.stars-up.pl Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia na stronie www.stars-up.pl.

 1. Zdjęcia przesłane do Portalu www.stars-up.pl powinny przedstawiać aktualny wizerunek Dziecka Użytkownika oraz nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. Wysyłając formularz wraz ze zdjęciami Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają
  na opublikowanie ich w Portalu.

 1. Cocolog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć udostępnionych
  w Portalie: www.stars-up.pl w celach reklamowo-promocyjnych, a ponadto prawo publikacji ogłoszeń, briefingów i zleceń castingowych zgodnie z zaakceptowaną drogą mailową treścią zredagowaną przez Cocolog Sp. z o.o. na podstawie nadesłanych materiałów.

 1. Użytkownicy rejestrują się na stronie www.stars-up.pl na czas nieokreślony.

 1. W rejestracji może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia, która może na swoim profilu udostępniać zdjęcia swojego Dziecka lub małoletniego, nad którym sprawuje prawną opiekę.

 1. Użytkownik będący przedstawicielem ustawowym, publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania ich na stronę oświadcza, że: przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich lub działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą sprawuje władzę rodzicielską, względnie pełni opiekę prawną nad małoletnim.

 1. Cocolog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisywanie treści
  w formularzu telefonów, adresów i innych danych Użytkownika.

 1. Cocolog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie oraz powielanie przez osoby trzecie Treści oraz zdjęć Użytkowników, udostępnianych w Portalu.

 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:                          

 • bieżącej aktualizacji danych osobowych oraz zdjęć udostępnianych na profilu;

 • informowania Cocolog Sp. z o.o. o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Usługi i Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane,

 • przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób,

 • przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu,

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy), o ile takie regulaminy są udostępniane na Portalu,

 • w przypadku zauważenia naruszenia Regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia Cocolog Sp. z o.o. o tym fakcie drogą mailową na adres: starsup@stars-up.pl

 • przestrzegania powszechnie uznanych i akceptowanych zasad etyki,

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 

 1. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Cocolog Sp. z o.o. z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych celem zapewnienia należytej ochrony dla Cocolog Sp. z o.o. przed roszczeniami osób trzecich.

 1. Użytkownicy nie są uprawnieni do rozpowszechniania materiałów opublikowanych w Portalu poza Portalem. W szczególności:

 1. w przypadku kont User i User Premium zabrania się publikacji wizerunku nie swoich dzieci lub informacji ich dotyczących, a umożliwiających ich identyfikację,

 2. w przypadku konta Agencja, zabrania się publikacji i wykorzystywania wizerunku dzieci  lub informacji ich dotyczących, a umożliwiających ich identyfikację poza serwisem Stars Up, zwłaszcza dla celów zarobkowych, z wyjątkiem materiałów, na wykorzystanie których Rodzic dziecka wyraził pisemną zgodę. 

 1. W przypadku naruszenia Punktu III pkt 3 a) Regulaminu, właściciel konta User lub User Premium zobowiązany będzie do zapłaty poszkodowanemu (właścicielowi wykorzystanych materiałów), kwotę minimalną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub dwukrotność kwoty, którą uzyskał za rozpowszechnienie materiałów, co do których nie posiadał uprawnienia do ich rozpowszechniania. 

 1. W przypadku naruszenia Punktu III pkt 3 b) Regulaminu, właściciel konta Agencja, zobowiązany będzie do zapłaty poszkodowanemu (właścicielowi wykorzystanych materiałów), kwotę minimalną 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub dwukrotność kwoty, którą uzyskał za rozpowszechnienie materiałów, co do których nie posiadał uprawnienia do ich rozpowszechniania. 

 1. Nadto w przypadku naruszenia Punktu III pkt 3 a i b właściciel konta zobowiązany będzie uwolnić Właściciela Serwisu od wszelkich roszczeń osób trzecich, związanych z publikacją materiałów. Będzie również zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.

 

 

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka Cocolog Sp. z o.o. siedzibą w Będzinie; 42-500 przy ul. Modrzejowskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP: 6252448453, REGON: 243242090. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się listownie, telefonicznie: + 48 506 659 060 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: cocolog@cocolog.pl
 2. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z serwisu Stars Up oraz w celach podatkowych w przypadku wystawiania faktury VAT oraz marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
   - dla potrzeb serwisu Stars Up i marketingu usług własnych przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz cechy/umiejętności dziecięcego modela jakie wpisałeś/aś na koncie rodzica,
  - dla potrzeb podatkowych i w celu wystawienia faktury VAT: imię i nazwisko, pełny adres, numer PESEL lub NIP,
  - w celach realizacji zamówienia wysyłkowego za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty: imię i nazwisko, adres dostarczenia towaru oraz nr telefonu lub adres e-mail.
 4. Dane osobowe w przypadku faktury VAT podawane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Wszelkie pozostałe dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT jest konieczne dla realizacji tej czynności, podobnie w przypadku zamówienia towaru z żądaniem dostarczenia go pod wskazany adres. Brak adresu nie pozwoli na zrealizowanie takiego żądania. Dodatkowe dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz e-mail wykorzystywane są w celach obsługi zamówienia. Dane osobowe takie jak umiejętności, osiągnięcia wykorzystywane są w celu realizacji funkcji serwisu Stars Up, np. powiadamiania o nowych castingach dla których dziecięcy model spełnia założone kryteria.
 5. Administrator nie udostępnia Pana/i danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy, lub z którymi zawarł umowy w celu przetwarzania Pana/i danych osobowych w systemie informatycznym oraz prawidłowego wykonania zlecenia dostarczenia towaru.
 6. Kategorie podmiotów, którym dane będą udostępniane to:
  - uprawnione organy podatkowe,
  - firmy kurierskie zobowiązane do dostarczenia np. faktury,
  - firmy współpracujące - przetwarzające Pana/i dane osobowe na podstawie odrębnych umów powierzenia danych osobowych.
 7. Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT, a w pozostałych celach przez czas w którym Pan/i będzie zarejestrowany/a w Stars Up.
 8. W przypadku skorzystania przez Pana/ą z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe, Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 9. Ponadto Administrator informuje, że ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub mailowy na podane wyżej dane.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Cocolog Sp. z o.o. i określać:

 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako  Użytkownika,

 • przedmiot reklamacji,

 • dokładnie określone zarzuty zgłaszane przez Użytkownika,

 • okoliczności uzasadniające reklamację,

 • ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. Cocolog Sp. z o.o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację,
  w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw.

 1. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Modrzejowska 27; 42-500 Będzin lub drogą elektroniczną: starsup@stars-up.pl.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Cocolog Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Cocolog Sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu Portalu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, a także na czas wyłączania dostępności Portalu w celu jego konserwacji lub rozbudowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich usługach oferowanych przez Cocolog Sp. z o.o., zarówno na portalu jak i w aplikacji mobilnej.

 1. Cocolog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

 1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszego regulaminu, sądem właściwym do jego rozpoznania jest sąd właściwy wedle przepisów ogólnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres: starsup@stars-up.pl

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Portalu.